Català | Castellano
Serveis
menu_herguido
EXCAVACIONS

Realitzem tot tipus d’excavacions, com rebaix de soterranis, excavacions de rases per cimentacions, pas d’instal·lacions i canalitzacions, col·locació de murs i aplacats amb pedra d’escollera, lloguer de maquinària, ....

Posem a la disposició dels nostres clients una àmplia varietat d’implements adaptats a cada màquina per a realitzar qualsevol tipus de servei.

MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

Desmunts i terraplenats, desbrossades de terrenys i cunetes, explanacions amb tot-ú, compactació i humectació. Demolició i realització d’enderrocs.

PILOTATGES I PERFORACIONS

Especialitzats amb pous indis encamisats per cimentació, pous per recollida d’aigua amb una profunditat fins a 12 metres i diàmetres compresos entre 10 mm i fins a 1500 mm . També realitzem perforacions per col·locació de pals anti-pedra.

TRANSPORTS I CONTENIDORS

Tot tipus de transport relacionat amb la construcció, especialment transport de terres i àrids, transport especial de maquinària fins a 45 Tn. Servei de big-bags i contenidors entre 3 m3 i 11 m3 per recollir runa i contenidors d’àrids.

ÀRIDS I ASFALT

Producció i venda d’àrids de tot tipus, des dels bàsics per fer formigó fins als ornamentals per jardineria com terra per gespa o pedra rocalla. També disposem de cuba d’asfalt i gravilladores per a la realització de reg asfàltic en vials.

menu_herguido
IWS   © 2009 www.herguido.net © · Av. Vallmanya, 25180 Alcarràs · Tel. 973 79 00 45 · Fax 973 79 57 45